Caibidil a hAon Déag: Die Zahlen (Na hUimhreacha)

Gebrochene Zahlen (Na Codáin)

Gramadach na Gaeilge

Die gebrochenen Zahlen (na codáin)
Die gemischten Zahlen (na huimhreacha measctha)

Die gebrochenen Zahlen (na codáin)

  deutsche 
Bezeichnung
irische
Bezeichnung
mit de mit ar Beispiel mit Substantiv
(z.B.: úll = Apfel)
1/2 ein halb leath
leathchuid
  a haon ar a dó leathúll ("ein halber Apfel")
leath úill ("eine Hälfte eines Apfels")
leath d’úll ("eine Hälfte eines Apfels")
leath an úill ("eine Hälfte des Apfels")
leath na n-úll ("eine Hälfte der Äpfel")
leath den úll ("eine Hälfte des Apfels")
an leath den úll ("die Hälfte des Apfels")
5/2 fünf halbe cúig leath cúig cinn de leatha a cúig ar a dó cúig leathúll ("fünf halbe Äpfel")
1/3 ein drittel trian
tríú, treaschuid
  a haon ar a trí trian úill ("ein Drittel eines Apfels")
trian d’úll ("ein Drittel eines Apfels")
trian an úill ("ein Drittel des Apfels")
trian na n-úll ("ein Drittel der Äpfel")
trian den úll ("ein Drittel des Apfels")
tríú cuid an úill ("ein Drittel des Apfels")
an tríú cuid den úll ("das Drittel des Apfels")
2/3 zwei drittel dhá thrian
dhá dtrian
dhá cheann de thrianta a dó ar a trí dhá thrian den úll ("2/3 des Apfels")
3/3 drei drittel trí treana trí cinn de thrianta a trí ar a trí trí treana den úll ("3/3 des Apfels")
13/3 dreizehn drittel   a trí déag de thrianta a trí déag ar a trí a trí déag ar a trí den úll ("13/3 des Apfels")
1/4 ein viertel ceathrú   a haon ar a ceathair an cheathrú den úll 
an ceathrú cuid den úll 
3/4 drei viertel trí cheathrú
trí ceathrúna
trí cinn de cheathruithe a trí ar a ceathair trí cheathrú (cuid) den úll, trí ceathrúna den úll
1/5 ein fünftel cúigiú   a haon ar a cúig (an) cúigiú (cuid) den úll
4/5 vier fünftel ceithre chúigiú ceithre cinn de chúigithe a ceathair ar a cúig ceithre chúigiú (cuid) den úll
1/6 ein sechstel séú   a haon ar a sé (an) séú (cuid) den úll
5/6 fünf sechstel cúig shéú cúig cinn de shéithe a cúig ar a sé (an) séú (cuid) den úll
1/7 ein siebtel seachtú   a haon ar a seacht (an) seachtú (cuid) den úll
8/7 acht siebtel ocht seachtú ocht gcinn de sheachtuithe a hocht ar a seacht ocht seachtú (cuid) den úll
1/8 ein achtel ochtú   a haon ar a hocht (an) ochtú (cuid) den úll
9/8 ein achtel naoi n-ochtú naoi gcinn d’ochtuithe a naoi ar a hocht naoi n-ochtú (cuid) den úll
1/9 ein neuntel naoú   a haon ar a naoi (an) naoú (cuid) den úll
2/9 zwei neuntel dhá naoú dhá cheann de naoithe a dó ar a naoi dhá naoú (cuid) den úll
1/10 ein zehntel deichiú   a haon ar a deich (an) deichiú (cuid) den úll
7/10 sieben zehntel seacht ndeichiú seacht gcinn de dheichithe a seacht ar a deich seacht ndeichiú (cuid) den úll
1/11 ein elftel aondéagú   a haon ar a haon déag an t-aonú cuid déag den úll
6/11 sechs elftel sé aondéagú sé cinn d’aondéaguithe a sé ar a haon déag an t-aonú cuid déag den úll
1/12 ein zwölftel dódhéagú   a haon ar a dó dhéag an dóú cuid déag den úll
10/12 zehn zwölftel deich ndódhéagú deich gcinn de dhódhéaguithe a deich ar a dó dhéag a deich ar a dó dhéag den úll
11/12 elf zwölftel   a haon déag de dhódhéaguithe a haon déag ar a dó dhéag a haon déag ar a dó dhéag den úll
1/13 ein dreizehntel trídéagú   a haon ar a trí déag an triú cuid déag den úll
2/13 zwei dreizehntel dhá thrídéagú dhá cheann de thrídéaguithe a dó ar a trí déag a dó ar a trí déag den úll
1/14 ein vierzehntel ceathairdéagú   a haon ar a ceathair déag an ceathrú cuid déag den úll
10/14 zehn vierzehntel deich cheathairdéagú deich gcinn de cheathairdéaguithe a deich ar a ceathair déag an ceathrú cuid déag den úll
1/15 ein fünfzehntel cúigdéagú   a haon ar a cúig déag an cúigiú cuid déag den úll
3/15 drei fünfzehntel trí chúigdéagú trí cinn de chúigdéaguithe a trí ar a cúig déag trí cuid déag den úll
1/16 ein sechzehntel sédéagú   a haon ar a sé déag an séú cuid déag den úll
15/16 fünfzehn sechzehntel   a cúig déag de shédéaguithe a cúig déag ar a sé déag a cúig déag ar a sé déag den úll
1/17 ein siebzehntel seachtdéagú   a haon ar a seacht déag an seachtú cuid déag den úll
7/17 sieben siebzehntel seacht seachtdéagú seacht gcinn de sheachtdéaguithe a seacht ar a seacht déag seacht seachtú den úll
1/18 ein achtzehntel ochtdéagú   a haon ar a hocht déag an ochtú cuid déag den úll
17/18 siebzehn achtzehntel   a seacht déag d’ochtdéaguithe a seacht déag ar a hocht déag a seacht déag ar a hocht déag den úll
1/19 ein neunzehntel naoidéagú   a haon ar a naoi déag an naoú cuid déag den úll
3/19 drei neunzehntel trí naoidéagú trí cinn de naoidéaguithe a trí ar a naoi déag a trí ar naoi déag den úll
1/20 ein zwanzigstel fichiú   a haon ar fiche (an) fichiú (cuid) den úll
2/20 zwei zwanzigstel dhá fichiú dhá cheann de fichithe a dó ar fiche dhá fichiú cuid den úll
3/20 drei zwanzigstel trí fichiú trí cinn de fichithe a trí ar fiche a trí ar fiche den úll
13/20 dreizehn zwanzigstel   a trí déag de fichithe a trí déag ar fiche a trí déag ar fiche den úll
12/22 zwölf zweiundzwanzigstel   a dó dhéag de fiche séithe a dó dhéag ar fiche a sé a dó dhéag ar fiche a sé den úll
12/24 zwölf vierundzwanzigstel   a dó dhéag de fiche ceathruithe a dó dhéag ar fiche a ceathair a dó dhéag ar fiche a ceathair den úll
1/30 ein dreißigstel tríochadú   a haon ar thríocha (an) tríochadú (cuid) den úll
2/30 zwei dreißigstel dhá thríochadú dhá cheann de thríochaduithe a dó ar thríocha dhá thríochadú den úll
1/40 ein vierzigstel daicheadú   a haon ar dhaichead (an) daicheadú (cuid) den úll
3/40 drei vierzigstel trí dhaicheadú trí cinn de dhaicheaduithe a trí ar dhaichead trí dhaicheadú den úll
1/50 ein fünfzigstel caogadú   a haon ar chaoga (an) caogadú (cuid) den úll
4/50 vier fünfzigstel ceithre chaogadú ceithre cinn de chaogaduithe a ceathair ar chaoga ceithre chaogadú den úll
1/60 ein sechzigstel seascadú   a haon ar sheasca (an) seascadú (cuid) den úll
5/60 ein sechzigstel cúig sheascadú cúig cinn de sheascaduithe a cúig ar sheasca cúig sheascadú den úll
1/70 ein siebzigstel seachtódú   a haon ar sheachtó (an) seachtódú (cuid) den úll
6/70 sechs siebzigstel sé sheachtódú sé cinn de sheachtóduithe a sé ar sheachtó sé sheachtódú den úll
1/80 ein achzigstel ochtadú   a haon ar ochtó (an t-)ochtadú (cuid) den úll
7/80 sieben achzigstel seacht n-ochtadú seacht gcinn d’ochtaduithe a seacht ar ochtó (an t-)ochtadú (cuid) den úll
1/90 ein neunzigstel nóchadú   a haon ar nócha (an) nóchadú (cuid) den úll
8/90 acht neunzigstel ocht nóchadú ocht gcinn de nóchaduithe a ocht ar nócha ocht nóchadú den úll
1/100 ein hundertstel céadú   a haon ar chéad (an) céadú (cuid) den úll
9/100 neun hundertstel naoi gcéadú naoi gcinn de chéaduithe a naoi ar chéad naoi gcéadú den úll
1/1000 ein tausendstel míliú   a haon ar mhíle (an) míliú (cuid) den úll
2/1000 zwei tausendstel dhá mhíliú dhá cheann de mhílithe a dó ar mhíle dhá mhíliú den úll

Die gemischten Zahlen (na huimhreacha measctha)

  deutsche 
Bezeichnung
irische
Bezeichnung
mit Gegenständen
(z.B.: úll = Apfel)
1 + 1/2 eineinhalb a haon go leith úll go leith
2 + 1/2 zweieinhalb a dó go leith dhá úll go leith
2 + 1/3 zweieindrittel a dó go dtrian dhá úll go dtrian
2 + 1/4 zweieinviertel a dó is ceathrú dhá úll is ceathrú
3 + 1/5 dreieinfünftel a trí is cúigiú trí úll is cúigiú
3 + 1/6 dreieinsechstel a trí is séú trí úll is séú
3 + 1/7 dreieinsiebtel a trí is seachtú trí úll is seachtú
3 + 1/8 dreieinachtel a trí is ochtú trí úll is ochtú
3 + 1/9 dreieinneuntel a trí is naoú trí úll is naoú
3 + 1/10 dreieinzehntel a trí is deichiú trí úll is deichiúsuas
Navigationsleiste
die Zahlen
Erläuterungen, Zahlen von 1-19, 20-99, 100-1 Mio
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de

© Lars Braesicke 2000 / 2016

Valid HTML 4.01!